Všeobecné podmínky nájmu dopravního prostředku
(půjčovní řád)

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen smlouva) mezi půjčovnou automobilů AUTO-ELI, Milan Eliáš – Eli, (dále jen pronajímatel) a zákazníkem půjčovny (dále jen nájemce) a stanoví podrobnosti nájemního stavu. Pokud je ve smlouvě něco ujednáno odchylně od všeobecných podmínek, platí ujednání ve smlouvě.

I. Základní ustanovení

1. Smlouvou s pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné). Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek pouze obvyklým způsobem. Ve smlouvě může být rozsah užívání omezen co do způsobu a místa užívání.

2. Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k užívání, k němuž obvykle slouží.

3. Nestanoví-li smlouva něco jiného, nesmí nájemce přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě. Nájemce nesmí umožnit řízení vozidla třetí osobě, pokud to není uvedeno v smlouvě.

II. Odpovědnost za dopravní prostředek

1. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda. Dopravní prostředek je pojištěn na náklad pronajímatele, nájemce však nese škodu na dopravním prostředku bez ohledu na příčinu a zavinění do výše, která nebude pronajímateli uhrazena pojišťovnou z titulu spoluúčasti pronajímatele dle pojistné smlouvy nebo z důvodu zavinění nájemce. To platí i pro škodu způsobenou odcizením dopravního prostředku. Právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do dvou let po vrácení dopravního prostředku. Nájemce nesmí cestovat s vozidlem do takových oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození vozidla, především do oblastí přírodní katastrofy, válečného konfliktu nebo ozbrojených nepokojů.

2. Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek na účet pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen, oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli a vyčkat jeho souhlasu. Opravy do hodnoty 500 Kč může nájemce zajistit i bez souhlasu pronajímatele. Veškeré opravy je nájemce povinen provádět v autorizovaném servisu. Pokud při opravách dojde k výměně dílů, je nájemce povinen poškozené díly vrátit pronajímateli spolu s dopravním prostředkem. Nesplní-li nájemce výše uvedené povinnosti nebo neuplatní-li právo na náhradu vynaložených nákladů u pronajímatele do tří měsíců po jejich vynaložení, ztrácí právo na jejich úhradu.

3. V případě poškození vozidla v důsledku havárie nebo jeho odcizení je nájemce povinen přivolat příslušné policejní orgány a nechat o události sepsat protokol. Nájemce je v takové situaci též povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat pronajímatele a seznámit ho s výší škody a s okolnostmi, za nichž ke škodě došlo.

4. Nájemce je povinen během provozu dopravního prostředku průběžně kontrolovat především stav a teplotu chladící kapaliny, stav oleje a brzdové kapaliny, stav elektrolytu v baterii, tlak pneumatik, osvětlení vozidla a pravidelné servisní prohlídky každých 15.000 km (tedy při stavu tachometru: 15.000, 30.000, 45.000…).

5. Nájemce je povinen počítat si při užívání dopravního prostředku tak, aby nad míru obvyklou neznečisťoval jeho vnitřní prostory. Nájemce ani další osoby nesmí v dopravním prostředku kouřit.

6. Nájemce je povinen počínat si se zvýšenou opatrností, aby minimalizoval riziko odcizení dopravního prostředku. Je především povinen dopravní prostředek při jeho opuštění řádně uzamknout, zabezpečit ho všemi mechanickými prostředky, které jsou ve výbavě vozidla a vzít k sobě odnímatelný panel autorádia.

7. V případě, že dojde k odcizení vozidla i s odnímatelným panelem autorádia, nebo dojde k jeho ztrátě, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny autorádia. V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli klíč od vozidla, je povinen mu uhradit veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s výměnou zámků vozidla a dále smluvní pokutu ve výši odpovídající sjednanému nájemnému za každý den, kdy nemohlo být vozidlo pronajímatelem užíváno s důvodu odstavení nutného k výměně zámků. V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli doklady k vozidlu, je povinen uhradit veškeré náklady, které tím pronajímateli vzniknou. Tím není dotčen nárok na náhradu dalších škod, které v souvislosti s odcizením vozidla vzniknou.

8. Pokud dojde v důsledku porušení povinností nájemce stanovených touto smlouvou k tomu, že pojišťovna pronajímateli neposkytne částečně nebo úplně pojistné plnění, odpovídá nájemce za škody mimo své spoluúčasti též v rozsahu, v němž byla škoda pokryta pojistným plněním.

III. Nájemné

1. Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než jeden měsíc, může pronajímatel požadovat průběžně úhradu nájemného za každý kalendářní měsíc, v němž byl dopravní prostředek užíván.

2. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup. Neoznámí-li nájemce neprodleně nemožnost užívání dopravního prostředku pronajímateli, jeho povinnost platit nájem trvá.

IV. Skončení nájmu

1. Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo zničením dopravního prostředku.

2. Smlouvu o nájmu dopravního prostředku sjednanou na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí, která nabývá účinnosti uplynutím 10 dnů, nestanoví-li smlouva o nájmu dopravního prostředku jinou výpovědní lhůtu nebo z výpovědi nevyplývá doba pozdější. Smlouva může stanovit, že ji lze ukončit již doručením odpovědi.

3. Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit dopravní prostředek do provozovny pronajímatele, a to v dohodnutém čase s plnou nádrží paliva předepsaného druhu. Pokud bude pronajímatel nucen doplnit po převzetí palivovou nádrž, je nájemce povinen uhradit mu cenu doplněných pohonných hmot. Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení a s veškerou výbavou a příslušenstvím, s nímž vozidlo převzal.

V. Porušení smlouvy a všeobecných podmínek

1. Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného na základě průběžné nebo závěrečné faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky ode dne následujícího od splatnosti nájemného do zaplacení. Stejnou smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit v případě, že bez zbytečného odkladu neuhradí škodu, kterou mu pronajímatel vyúčtuje.

2. Pro případ prodlení nájemce s vrácením najatého dopravního prostředku se sjednává smluvní pokuta ve výši, která odpovídá dvojnásobku sjednané ceny nájmu, a to za každý den prodlení ode dne následujícího po sjednaném skončení nájmu do dne vrácení vozidla. V případě prodlení s vrácením je nájemce povinen strpět odebrání vozidla, případně výzvu vydat dopravní prostředek statutárnímu orgánu nebo pověřené osobě pronajímatele, a to v jakémkoliv místě, kde se nachází. V takovém případě nese nájemce veškeré náklady spojené s cestami nutnými k odebrání vozidla a zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

3. V případě, že vnitřní prostory dopravního prostředku budou vráceny nad míru obvyklou znečištěné nebo bude patrné, že v něm nájemce či třetí osoby kouřily, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, čímž není dotčen nárok na případnou náhradu škody spojené s náklady na odstranění znečištění.

VI. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené smlouvou o nájmu nebo Všeobecnými podmínkami se řídí ustanoveními § 630 a následujícího Obchodního zákoníku.

Smluvní strany ujednaly, že v případě soudního sporu mezi účastníky smlouvy týkajícího se vztahů z ní vyplývajících, bude příslušný obecný soud pronajímatele.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami a že je seznámen s technickými podmínkami provozu vozidla a se způsobem kontroly stavu vozidla v průběhu provozu.